Nämä ohjeet koskevat Kitsaan versioita 2.0 – 2.3
Ohjeet versiosta 3.0 lähtien löytyvät osoitteesta kitsas.fi

Suosittelemme kaikille käyttäjien Kitsaan päivittämistä uudempaan versioon.
Uusi versio on ladattavissa maksutta ohjelman kotisivulta kitsas.fi

Tililuettelo

Tililuettelon muokkaaminen

Tilikarttaan voi lisätä uusia tilejä sekä muokata ja poistaa vanhoja.

Valmiit tilikartat

Lähes kaikki tarvitsemasi tilit löytyvät valmiista tilikartoista, joissa tilien määritykset ovat valmiiksi kohdallaan. Jos lisäät itse tilejä, ole huolellinen numeroinnin ja määritysten kanssa, jotta kirjaukset tulevat käsitellyiksi oikein!

Asetuksissa määriteltävät tilit

Ohjelman asetuksissa määritellään monelle tilille erityinen tilirooli, esimerkiksi pankkien palvelumaksujen tili tiliotteita automaattisesti kirjattaessa. Ohjelman tilinumerointia tulisi muuttaa mahdollisimman vähän, koska numeron muutos saattaa vaatia muutoksia myös monissa tilikartan asetuksissa.

Jos tilikartassa oleva tili on tarpeeton piilota se. Piilotettu tili ei näy luetteloissa tiliä valittaessa. Tilin voi myös kokonaan poistaa, mutta yleensä piilottaminen on parempi vaihtoehto.

Voit merkitä paljon käytetyt tilit suosikkitileiksi. Tiliä valittaessa voit näyttää pelkät suosikkitilit.

Ylärivin kuvakkeilla määritellään, näytetäänkö kaikki tilit, käytettävissä olevat tilit (tilit, joita ei ole piilotettu) tai ainoastaan suosikkitilit.

Sininen info-kuvake luettelossa merkitsee, että tilille on annettu kirjausohje.

Lisätäksesi uuden tilin valitse tili tai otsikko, jonka jälkeen uusi tili tulee, ja paina Uusi tili. Lisätäksesi otsikon valitse otsikko, jonka alle lisättävä otsikko tulee, ja valitse Uusi otsikko.

Tilit ja otsikot pitää numeroida. Taseen vastaavaa-tilit alkavat numerolla 1 ja vastattavaa-tilit numerolla 2. Numerosarjat 3..9 kuuluvat tuloslaskelmaan päätettäville tulo- ja menotileille. Tilinumeron pituus saa olla enintään enintään kahdeksan numeroa.

Tilejä lisättäessä on tärkeää, että tili tulee oikealle numeroalueelle, jotta se näkyy raporteissa oikealla tavalla. Tilinumero näytetään punaisella, jos numero on jo käytössä tai jos numero ei osu otsikkonsa numeroalueelle.

Tilien sijoittuminen tilinpäätöksessä ja taseessa

Jos tilien numerointia muutetaan tai tilejä lisätään olemassa olevien otsikkoalueiden ulkopuolelle, pitää vastaavat muutokset tehdä myös raporttien muokkauksessa.

Tilityyppi määrittelee, miten tiliä käsitellään kirjanpidossa ja missä luetteloissa tili näytetään, katso alempaa Tilityypit.

Verolaji ja veroprosentti ovat tilin kirjauksen oletusvalintoja, verolajin ja -prosentin voi aina valita joka viennille erikseen, katso arvonlisävero. Valinnat eivät ole näkyvissä, jos yritystä ei ole merkitty perusvalinnoissa arvonlisävelvolliseksi.

Jaksotustiliä käytetään siirtovelkojen/siirtosaamisten kirjaamiseen silloin, kun tuloja jaksotetaan Kitsaan automaattitoiminnolla.

Pankkitileille syötetään lisäksi IBAN-tilinumero. Tilinumero tarvitaan maksujen kohdentamiseen maksuja ja tiliotteita tuotaessa.

Maksutavat

Jos haluat lisäämäsi pankkitilin meno- ja tulotositteiden maksutapavalintaan, on se tehtävä maksutapojen asetuksista.

Tilikartan laajuus määrittelee, millä tilikartan laajuuden valinnoilla tili on näkyvissä.

Tase-erittely ja tase-erät

Tasetilien (vastaavaa ja vastattavaa) kohdalla valitaan, miten tili esitetään tase-erittelyssä.

  • Täysi erittely tase-erillä: Tilin kirjaukset jaetaan eri tase-eriin, joiden kaikkia muutoksia seurataan. Käytetään esimerkiksi tasaeräpoistettavan omaisuuden kirjanpitoarvon seurantaan.
  • Tase-erien luettelo: Kirjaukset jaetaan tase-eriksi, ja erittelyssä seurataan eri erien saldoja. Käytetään esimerkiksi myyntisaamisissa ja ostoveloissa, jolloin erittelyistä selviää, mitkä saatavat ovat vielä maksamatta.
  • Lisäykset ja vähennykset: Kirjauksia ei eritellä, mutta tase-erittelyyn tulostuvat tilikauden aikaiset tapahtumat. Käytetään esimerkiksi menojäännöspoistettavissa tileissä.
  • Saldo: Tase-erittelyyn tulostetaan vain tilien saldot.

Poistettava omaisuus

Kitupiikki tukee suunnitelman mukaisten poistojen tekemistä tasaeräpoistoina tai menojäännöspoistoina.

Tasaeräpoistoissa jokaista tase-erää (hankintaa) seurataan erikseen, ja hankintahinta jaetaan poistoajalle (euromäärä kuukautta kohti). Tilin asetuksissa määritellän poistoajan oletus, mutta poistoaika on määriteltävissä erikseen jokaiselle erälle (hankinnalle).

Menojäännöspoistossa aina tilikauden lopussa poistetaan määritelty prosenttiosuus tilin senhetkisestä saldosta. Prosentti on tilikohtainen ja määritellään kohdassa menojäännöspoisto.

Poistotili määrittää, mille menotilille vuotuiset poistot kirjataan.

Tilityypit

Koodi Tilityyppi Ryhmä Huomautukset
A Vastaavaa Vastaavaa Vastaavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
APM Poistokelpoinen omaisuus, menojäännöspoisto Vastaavaa
APT Poistokelpoinen omaisuus, tasapoisto Vastaavaa
AS Saatavaa Vastaavaa Saatavat ilman tarkempaa erittelyä
AO Myyntisaatava Vastaavaa Laskutettu myynti
AJ Siirtosaatava Vastaavaa Jaksotuksesta aiheutuvat saatavat
AL Arvonlisäverosaatava Vastaavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan palautettavan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on määritelty oikeat alv-tunnistetiedot.
ALM Maksuperusteisen alv:n kohdentamaton saatava Vastaavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdentamaton arvonlisäverosaaminen. Kun maksu on suoritettu, siirretään erä arvonlisäverosaatavien tilille. Tilille saa tehdä vain kirjauksia oikeanlaisilla alv-ohjaustiedoilla.
ARK Käteisvarat Vastaavaa
ARP Pankkitili Vastaavaa
AV Verosaatava Vastaavaa Vain yksi tili. Saatava verottajalta, jos palautettavia veroja on maksettavia enemmän.
B Vastattavaa Vastattavaa Vastattavaa-tili ilman tarkempaa erittelyä
BE Edellisten tilikausien voitto/tappio Vastattavaa Vain yksi tili. Edellisten tilikausien yli/alijäämä tulee näkyviin tälle tilille.
T Tämän tilikauden tulos Vastattavaa Vain yksi tili. Tämän tilikauden tulos tulee näkyviin tälle tilille. Tilille ei saa tehdä mitään kirjauksia.
BS Velat Vastattavaa Velat ilman tarkempaa erittelyä
BL Arvonlisäverovelka Vastattavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan arvonlisäveron osuus ennen alv-ilmoituksen antamista. Tilille saa tehdä vain sellaisia kirjauksia, joihin on merkitty oikeat alv-ohjaustiedot.
BJ Siirtovelka Jaksotuksesta aiheutuva laskennallinen velka
BLM Maksuperusteisen alv:n kohdentamaton velka Vastattavaa Vain yksi tili. Tälle tilille kirjataan maksuperusteista arvonlisäveromenettelyä käytettäessä kohdetamaton arvonlisäverovelka. Kun myynnistä on saatu maksu, siirretään erä arvonlisäverovelan tilille.
BO Ostovelka Vastattavaa Maksamattomat ostolaskut
BV Verovelka Vastattavaa Vain yksi tili. Oma-aloitteisesti maksettavat verot (esim. arvonlisävero ja ennakonpidätykset), jotka on ilmoitettu mutta ei vielä maksettu. Vastaa OmaVero-tilin velkasaldoa.
C Tulot Tulo Tulot, joita ei lasketa liikevaihtoon
CZ Verottomat tulot Tulot Tulot, joista ei makseta tuloveroa ja joita ei lasketa liikevaihtoon
CL Liikevaihtotulo Tulo Liikevaihtoon laskettava myynti
CLZ Veroton myynti Tulo Liikevaihtoon laskettava myynti, josta ei makseta tuloveroa
D Menot Meno
DZ Vähennyskelvottomat menot Meno Meno, joka ei oikeuta vähennykseen tuloverossa
DH Puoliksi vähennyskelvottomat menot Meno Meno, joka oikeuttaa 50% vähennykseen tuloverossa
DP Poistot Meno Poistojen menotili
DPZ Vähennyskelvottomat poistot Meno Poistot, jotka eivät oikeuta vähennykseen tuloverossa
DVE Ennakkoverot Meno Tuloverojen maksaminen